top of page
Реновации и реконструкции

Oсновните етапи за реконструкция на обекти са подобни на новото строителство, но процесът на  изисква персонализиран подход - добра оценка в е на съществуващите структури, регулаторни съображения и деликатния баланс между запазване и модернизация.

При реновациите процесът на проектиране споделя прилики с новото строителство, но включва специфични съображения:

- Изисква задълбочена оценка на състоянието на съществуващата конструкция, идентифициране на области за подобрение и разбиране на ограниченията и възможностите на обекта.

- Включва работа в рамките на ограниченията на съществуващата структура, адаптиране на дизайна към формата, оформлението и конструктивните елементи на сградата.

- Балансира запазването на характера на съществуващата структура с необходимостта от модернизация и подобрения.

- Може да включва получаване на одобрения за промени, особено ако те са исторически значими или са обект на насоки за опазване.

- Изисква адаптиране на съществуващите пространства, за да отговарят на нуждите на клиента, което включва преконфигуриране на планове, актуализиране на финиши и съобразяване с конструктивни преработки.

- Строителството може да разкрие скрити проблеми или да изисква корекции  на съществуващата конструкция.

- Бюджетите и сроковете могат да бъдат повлияни от състоянието на съществуващата сграда и степента на необходимите подобрения.

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page