top of page
Проектиране на обществени и жилищни сгради

Отделете малко време, за да разгледате процеса, който следваме, за да разберете по-задълбочено нашата работа.

1, Първи етап- Предпроектни проучвания и формулиране на заданието:

 

1. 1. Предпроектно проучване:

Предварителните проучвания обхващат набор от проучвания, включително определяне на намеренията за строителство, оценка на пригодността на обекта, провеждане на различни инженерни проучвания въз основа на местоположението и спецификата на проекта. Включват още: геодезически проучвания, технологични оценки за оптимални строителни методи и разработване на технически и икономически обосновки, като се вземат предвид както икономическите, така и социалните аспекти на осъществимостта.

1.2. Обемно-устройствено проучване:

Обемно-устройственото проучване служи за определяне на местоположението, правната допустимост и осъществимостта на инвестиционното намерение, като очертава бъдещите обекти за строителство в съответствие с регулационните планове. Допълнително предлага цялостно решение, включващо етажни планове, фасади и инженерни мрежи, с придружаващи необходимите чертежи и допълнителни материали по избор, всичко изяснено в обяснителна записка, очертаваща предлаганите решения и технико-икономически показатели. Проучването може да се договаря за изготвяне в различни варианти.

1.3. Формулиране на заданието:

Заданието за проектиране отчита първоначалните данни и документи, необходими за разработването на проекта, включително теренни и геоложки характеристики, технически инфраструктурни връзки, съображения за културно наследство и подробности за собствеността. Задачата за проектиране допълнително уточнява изискванията за обекта, фазите на проектиране и компонентите на проекта, обхващащи технически, икономически, технологични и функционални аспекти, осигуряващи съответствие с регулаторните стандарти и творчески синтез.

Началните етапи са от определящо значение за развитито на проекта в правилната посока, синхронизирането на заинтересованите страни, смекчаване на рисковете и създаване на здрава основа за фазите на проектиране и строителство. Тази ранна инвестиция в планирането и стратегическото определяне значително влияе върху успеха на проекта и удовлетворението на всички участници.

Проверете рисковете от подценяване на началните етапи на процеса на проектиране.

2. Втори етап- Идеен проект:

Той включва изготвяне на проект, базиран на настоящите разпоредби за градско планиране и може да служи за координиране с властите, получаване на разрешителни за строеж и улесняване на обществените поръчки за строителство. Според мащаба на обекта, може да се състои от различни части, като архитектурни, конструктивни, технологични или инфраструктурни компоненти, и може да бъде разработен във варианти. Част архитектура включва чертежи, визуализации, обяснителна записка и окрупнени изчисления, които изясняват в достатъчна степен как ще изглежда вашата сграда.

 

 

3. Трети етап: Технически/Работен Проект:

 

Техническият проект, базиран на съгласувания идеен проект или действаща нормативна уредба, служи за основа на работния проект или за получаване на разрешения за строеж, детайлизиране и допълване на проектни решения. В зависимост от вида на обекта, техническият проект може да обхваща различни части, включително архитектурни, конструктивни, технологични и геодезически аспекти, осигуряващи съответствие с нормативните изисквания и улесняващи строителството до завършване.

Той съдържа чертежи, по които може да се изпълняват СМР-ситуационно решение, разпределения, разрези, фасади, други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта, обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни, изчисления, обосноваващи проектните решения;

С работния проект се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта.

 

 4. Проджект мениджмънт:

 

Управлението на проекти в архитектурата включва планиране, координиране и надзор на различните задачи и дейности, необходими за успешното изпълнение на строителен проект. Това включва управление на ресурси, графици, бюджети и комуникация, за да се гарантира, че проектът е завършен навреме, в рамките на обхвата и за удовлетворението на клиента.

 

 

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page