top of page

Реконструкция на съществуваща сграда

Година на проекта:2017

Местоположение: Банско, България

Идеен дизайн за рекоснтрукция на съществуваща сграда.

© 2018 M1K3 PROJECT

bottom of page